FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde 1.  Derneğin adı FİNANSAL OKURYAZARLIK ve ERİŞİM DERNEĞİ kısa adı FODER’dir. Derneğin merkezi İstanbul, çalışma yeri İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
DERNEĞİN AMACI

Madde 2. Derneğin amacı, kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapabilmesi ve etkili karar vermesi için finansal okuryazarlık faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile çalışmalar yapmak, bireylerin finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılarak yerel ve ulusal düzeyde toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 3. Dernek, Madde 2’de belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere özellikle aşağıda belirtilenler dâhil her türlü faaliyette bulunabilir:

 1. Finansal kurumda hesap sahibi olan nüfusun her yıl artışına katkıda bulunmak. Hem bankacılık sisteminin yaygın olarak kullanılmasına, hem de tasarruf oranlarının artırılmasına destek olmak;
 2. Finansal okuryazarlığın eğitim müfredatına dâhil edilmesini sağlamak;
 3. Finansal sisteme dâhil olmak ve finansal yatırımlar ile tasarruf konularında kadınların bilinçlendirilmelerine yardımcı olmak;
 4. Finansal okuryazarlığın arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak;
 5. Toplumda finansal okuryazarlığı artıracak eğitimler için projeler oluşturmak;
 6. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Birliği nezdinde AB komisyonu ve AB parlamentosu temsilcileri ile Dernek amacı çerçevesinde temasta bulunmak ve lobi faaliyetleri sürdürmek,
 7. Uluslararası otoritelerin hazırlayacağı raporlara içerik sağlamak, bu amaç doğrultusunda görüşmelere katılmak veya toplantılar organize etmek,
 8. Derneğin amacı doğrultusunda finansal okuryazarlık ağı oluşturulması hedefine yönelik çalışmalarda bulunmak
 9. Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 4.  Dernek yukarıdaki amaca ulaşabilmek için;

 1. Finansal Okuryazarlık konusunun gelişmesinde anahtar role sahip kurum/kuruluşların geniş kitlelere tanıtılması için yarışma başvuruları, iletişim araçları kullanımı gibi yöntemlerle çaba sarf eder.
 2. Türkiye’deki durumu karşılaştırmalı şekilde gösteren bilgilendirme sağlayıcı yayınlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler. İmkan ölçüsünde, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerini geliştirmek ve araştırmalar yapmak üzere benzer yurtdışı kurumlara gönderilmesine çaba harcar.
 3. Yasaların çizdiği sınırlar içinde olmak kaydıyla benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararası birliklere katılır. Sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı nitelikte yeni uygulamaların ülkemizde de yaygınlaşması için fikri ortam hazırlar.
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, yarışmalar düzenler, çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır, görsel, basılı ve dijital iletişim mecralarını kullanır.
 5. Dernek çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasından mevzuat, pazarlama,  istatistik,  eğitim ve benzeri komiteler kurar.
 6. Dernek amacının gerçekleştirilmesini sağlamak için gönüllüler bularak, eğiterek ve dernek adına çalışma imkânı sağlayabilir.
 7. Dernek faaliyetlerinin hedef kitlelere ulaştırılması ve erişimi için çaba sarfeder.
 8. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir, işletebilir veya ortak olabilir, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunup, yurt içi ve dışından fon yardımı ve bağış kabul edebilir.
 9. Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve gelir temini için kamu kurum ve kuruluşları ya da ilgili yasa ile tesis edilmiş kuruluşlar ile ortak projeler yürütür.
 10. Dernek kuruluş gayesinin teminine katkı ve gelir sağlamak amacıyla raporlar, (araştırma raporları, endeksler, vb.) hazırlar, süreli veya dönemsel yayınlar, bunları üyelerine ve talep edenlere  bedeli mukabili satabilir, abonelik tesis edebilir.
 11. Dernek çalışmaları olarak kurs, seminer, konferans, panel ve yarışma gibi eğitici çalışmalar düzenler ya da düzenlenmesine aracılık eder.
 12. Dernek, yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılacağı toplantıda oybirliği ile alınacak yönetim kurulu kararı ile yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kısa ve uzun vadeli krediler kullanarak borçlanabilir.

DERNEK KURUCULARI

Madde  5. Dernek kurucuları:

 • Pelin Kabalak
 • Özlem Denizmen Kocatepe
 • Dilek Bil
 • Hasan Güzelöz
 • Özgür Demirtaş
 • Ali Yalçın
 • Zeynep Ellialtıoğlu

DERNEĞE ÜYELİK

Madde 6. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvuru aşamasında mevcut üyelerden en az birinin referans vermesi ile  tüzel üyelerin temsilcilerinin en az Birim Yöneticisi olması şartı aranır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için ise Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Madde 7. Yukarıda 6.maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Yönetim Kurulu, Derneğe üyeliğinde derneğin amaçları yönünden yarar gördüğü kişilere onursal üyelik verebilir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler asli üyelerle ilgili bu tüzükte yer alan diğer düzenlemelere de tabi değildirler.

Madde 8. 6. maddedeki şartları taşıyan kişiler Üyelik Talep Formu doldurarak Derneğe yazılı olarak başvururlar. Dernek Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandırır. Bu sonuç kesindir. Başvurusu kabul edilen ve üyelik ödemesini tamamlayan üye, üyelik sistemine kayıt edilir.

ÜYELİK ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Madde 9. Üyelikten çıkma ve çıkarılmada aşağıdaki prosedür uygulanır.

 1. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler durumu yazı ile Dernek Başkanlığı’na bildirirler. Üyenin istifası, Yönetim Kurulu’nun istifayı kabulü ile sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Derneğin kuruluş amacına ve tüzüğüne aykırı hareket edenler, üyelik aidatını yazı ile bildirime rağmen 3 ay içinde ödemeyenler, herhangi bir siyasi partide fiili olarak görev alanlar, dernek organlarının verdiği kararlara uymayan ve/veya görevleri yerine getirmeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 3. Üyelikten çıkarılanların bu karara karşı Genel Kurul’da itiraz hakları vardır.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt sisteminden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Gerçek kişi üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üye adına daha önce bildirdiği kurum temsilcisi veya genel kurul toplantısında kurumu temsil etmek üzere yetkilendirdiği kurum temsilcisi oy kullanır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin Organları;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu
 4. Danışma Kurulu

Olmak üzere dört gruptan oluşur.

GENEL KURUL

Madde 12. Genel Kurul;

 1. Yılda 1 defa Nisan ayında olağan,
 2. Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI USÜLÜ

Madde 13. Genel kurul, Yönetim Kurulu’nca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ, TOPLANTI YETER SAYISI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 14. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır. Toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz ancak bu toplantıda katılacak üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üye sayısı toplamından az olamaz. Toplantı, Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15. Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’ca görüşülerek karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin kabul edilmesi,
 5. Dernek için taşınmaz mal alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Derneğin feshedilmesi,
 7. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 16. Yönetim Kurulu 2 yıllık süre için 10 asil ve 10 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul’ca seçilir. Asli üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan, iki başkan vekili ve bir sayman seçerler.

Kurul yılda en az 6 kez, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf doğrultusunda karar verilir.

Bir üye en çok 2 dönem yönetim kurulu başkanlığı yapabilir. Derneğin Kurucu Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı tamamladığı zaman, Derneğin Onursal Başkanı olur.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yürütür:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçı ile Genel Sekretere yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek hazırlayıp toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 3. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 4. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Yönetim Kurulu yukarıdaki işleyiş yanında kredi kuruluşlarına kredi başvurusu yapabilir. Bu başvurunun yapılmasına ve kredi teminatı verilmesine yönelik alacağı kararlarda tüm yönetim kurulu üyelerinin ilgili toplantıda hazır bulunması ve oybirliği ile karar alması esas ve şarttır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 17. Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla 2 yıl için seçilmiş 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.
 2. Denetleme Kurulu 6 ayda bir kez toplanır.
 3. Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna  bildirmek; 
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; 
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla 

Görevli ve yetkilidir.

DANIŞMA  KURULU

Madde 18. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen azami 14 kişiden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçimli genel kuruldan sonra alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iki yıllık süre için seçilirler. Derneğin eski başkanları Danışma Kurulu’nun doğal üyesi olurlar. Danışma Kurulu derneğin tüzüğü ve amaçları doğrultusunda, strateji ve faaliyetler konularında yönetim kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu tarafından verilen görüş ve tavsiyeleri dikkate alır.

Danışma Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer. Kurul, Yönetim Kurulu başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine gerektiğinde toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.

Danışma Kurulu, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 19. Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği kişilerce veya Denetim Kurulu aracılığıyla en az yılda bir defa yapılır ve Genel Kurul bilgisine sunulur

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 20.  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

DİĞER KONULAR

ÜYE AİDATLARI VE DERNEK GELİRLERİ

Madde 21. Gerçek ve tüzel kişi üyeler derneğe kaydolurken giriş aidatı öderler. Yıllık aidat üyeliğe kayıt sırasında başlar ve üyelik süresince devam eder. Giriş ve yıllık aidat miktarları 2022 yılı dâhil olmak üzere sonraki yıllar için bir önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi Artış Oranı kadar artırılıp Gerçek Kişi üyelerde On Lira ve katlarına, Tüzel Kişi üyelerde ise  Yüz Lira katlarına aşağıya yakınsa aşağıya doğru, yukarıya yakınsa yarıya doğru yuvarlanarak  belirlenir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte belirtilen kalemlerden oluşur. Genel Kurul, aidat miktarlarının ve üyelik aidatlarının tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulu’nu yetkilendirebilir.

Dernek; siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda kullanılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 22. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 23.  Dernek,  Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtları tutar.

DERNEK TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24. Dernek tüzüğü, üye sayısının en az 2/3’ünün Genel Kurula katılımı ve katılan üyelerin 2/3’ünün olumlu oyuyla ve açık oylama ile değiştirilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda aranacak toplantı ve karar nisabı  üyelerin çoğunluğudur. İkinci toplantı birinci toplantı tarihini takip eden günde başlamak üzere 30 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde toplantı yapılamamış sayılır. Yeni bir Genel Kurul çağrısı yapılabilir.

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 25. Dernek özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ünün bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile feshedilebilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde birinci toplantı tarihini takip eden gün işlemeye başlamak üzere, en çok 30 gün içinde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya davet edilir. Bu çağrı üzerine yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunacak üye sayısı yönetim kurulu ve Denetim Kurulu asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Fesih kararı hazır bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Mülki idare amirliğine bildirilir.

Tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı hakkında fesih  kararının alındığı Genel Kurul toplantısında tasfiye işlemlerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda işlem yapılır. Genel Kurulca herhangi bir karar alınamamış ise Derneğin para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Fesih ve intikal yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

UYGULANACAK MEVZUAT

Madde 26. İşbu dernek tüzüğünde hakkında düzenleme yapılmamış ya da açıklık bulunmayan konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Bu tüzük 26 (yirmialtı) maddeden ibarettir.