FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM

Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar verme yetisidir. Başka bir ifade ile finansal okuryazarlık, bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilme durumu şeklinde de tanımlanabilir. OECD’nin yapmış olduğu tanıma göre finansal okuryazarlık; finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal refahını artırma sürecidir. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir.

FODER’İN AMACI

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda Özlem Denizmen başkanlığında kurulmuştur. FODER, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek, politikalar üretilmesi çalışmaları yapmaktadır. FODER’in amacı; finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem oluşturmaktır. FODER’in hedefi:
  • Bankacılık dışı nüfusta %10’luk bir artışa katkıda bulunmak,
  • Hem bankacılık sisteminin yaygın olarak kullanılmasına, hem de tasarruf oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Finansal okuryazarlığın eğitim müfredatına dahil edilmesini sağlamak,
  • Finansal sisteme dahil olmak ve finansal yatırımlar ile tasarruf konularında öncelikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere bilinçlendirilmelerine yardımcı olmak için hedefler belirleyip uygulamalar yapmaktır.
 

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI

Sürdürülebilir kalkınma için nüfusun finansal okuryazarlığının şart olmasının bilinciyle, paydaşlara danışılarak kapsamlı bir çalışma geliştirilmiş ve Haziran 2014’de Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’na ilişkin Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır. Eylem Planı’nda belirtilen FODER’in görevleri;
  • Finansal eğitim ile ilgili ortak bir internet sayfası oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin sosyal medya yoluyla duyurulması
  • Eğitim ve tanıtım materyalleri oluşturulması
  • Konferans, seminer, TV ve radyo programları ile ve yarışmalar yoluyla finansal konulara ilginin artırılması
  • Ev hanımlarının finansal konularda bilinçlendirilmesi